پلن‌ها

لیست محصولات و ویژگی‌های عمومی نسخه‌های مختلف نرم‌افزار کلیک
 • کلیک فروشگاهی
 • ریال ۴۹,۹۰۰,۰۰۰
 • تعداد شعبه‌ها 1
 • تعداد کاربران 3
 • مدت پشتیبانی 3
 • API دارد؟
 • APP دارد؟
 • دامنه دارد؟
 • سفارشی‌سازی؟
 • هاست دارد؟
 • میزان دردسترس
 • شرح نسخه پایه کلیک
 • انتخاب
 • کلیک خدماتی
 • ریال ۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰
 • تعداد شعبه‌ها 2
 • تعداد کاربران 8
 • مدت پشتیبانی 12
 • API دارد؟
 • APP دارد؟
 • دامنه دارد؟
 • سفارشی‌سازی؟
 • هاست دارد؟
 • میزان دردسترس
 • شرح نسخه جامع کلیک
 • انتخاب
 • کلیک بازرگانی
 • ریال ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
 • تعداد شعبه‌ها 4
 • تعداد کاربران 15
 • مدت پشتیبانی 12
 • API دارد؟
 • APP دارد؟
 • دامنه دارد؟
 • سفارشی‌سازی؟
 • هاست دارد؟
 • میزان دردسترس
 • شرح نسخه حرفه ای کلیک
 • انتخاب
 • کلیک تولیدی
 • ریال ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
 • تعداد شعبه‌ها 5
 • تعداد کاربران 25
 • مدت پشتیبانی 48
 • API دارد؟
 • APP دارد؟
 • دامنه دارد؟
 • سفارشی‌سازی؟
 • هاست دارد؟
 • میزان دردسترس
 • شرح نسخه کلیک پلاس
 • انتخاب